×
×

KARIÉRNE CENTRUM FIIT STU

-Máš záujem sa naučiť cudzí jazyk?
-Chceš sa lepšie uplatniť v praxi?
-Chceš spoznať perspektívnych zamestnávateľov?
-Zaujímajú ťa odborné témy nielen z oblasti IT?

Kariérne centrum FIIT STU

- Osobnostný rozvoj
- Príprava na pohovory
- Jazykové kurzy
- Prednášky z praxe
- Odborné semináre

Kariérne centrum powered by IT - CROWD s.r.o.

Špecializovaná IT personálna agentúra a konzultačná spoločnosť so zameraním na oblasť informačných a telekomunikačných technológii.

"Fakulta už od svojho vzniku úzko spolupracuje s firmami. Na základe spätnej väzby vieme, že firmy pozitívne hodnotia úroveň fakulty ako aj IT zručnosti jej absolventov. Zároveň by privítali lepšiu prípravu v oblasti cudzích jazykov, soft skills a interakcie s praxou. Toto bolo podnetom k vytvoreniu Kariérneho centra fakulty, ktoré začalo svoju činnosť v roku 2013," uviedol Ivan Kotuliak, prodekan fakulty.

Kariérne centrum  pripravilo a spoluorganizovalo diskusnú platformu „Výzvy v IT vzdelávaní na Slovensku“, uskutočnenej vo februári 2014 v priestoroch Digipoint-u za účasti viacerých predstaviteľov nadnárodných IT spoločností s cieľom spoločne identifikovať aktuálne výzvy a z dlhodobého hľadiska vytvoriť spoločnú komunikačnú platformu.

Aktivity Kariérneho centra zahŕňajú jazykové vzdelávanie, školenia zamerané na rozvoj netechnických zručností (tzv. soft skills) a diskusné fóra s predstaviteľmi významných IT spoločností. 

Na individuálnej báze pomáha Kariérne centrum študentom pri hľadaní vhodnej firmy a pozície na základe záujmu a preferencií študenta, audituje jeho CV, pomáha v nasmerovaní v štúdiu, dáva doporučenia na ďaľší rozvoj na základe osobnostného profilu študenta, poskytuje mentoring študentským tímom pri riešení úloh a zadaní. Dobrým príkladom úspešnosti a zmysluplnosti tohoto prístupu je spojenie šikovného čerstvého absolventa fakulty s partnerskou firmou, ktorá hľadala odborníka s jasne definovaným znalostným aj osobnostným profilom. Správnosť voľby sa ukázala ešte počas skúšobnej doby, kedy nový zamestnanec vďaka svojim výkonom na projekte dostal od zákazníka vynikajúcu spätnú väzbu, ktorá bola tlmočená aj Kariérnemu centru.

Za 3 semestre pôsobenia sa jazykových kurzov organizovaných Kariérnym centrom zúčastnilo vyše 200 účastníkov. V každom semestri majú študenti možnosť prihlásiť sa na kurz ľubovoľného svetového jazyka (okrem štandardných jazykov ako napr. angličtina, nemčina alebo španielčina, je v obľube aj kurz japončiny), pričom si môžu vybrať medzi slovenským alebo native speaker lektorom. Kurz sa otvára, ak sa nazbiera minimálne 5 študentov v skupine. Za symbolických 20 Euro dostanú študenti 10 týždňový kurz.

V rámci spolupráce Kariérneho centra s IT firmami prebieha neustála snaha o identifikovanie zaujímavých tém vhodných na bakalárske, diplomové alebo semestrálne práce. Vybrané témy sú s prispením špičkových odborníkov a pedagógov integrované do výučby alebo prezentované ako samostatné prednášky v rámci mimoškolského vzdelávania.

Za posledné roky takto študenti FIIT získali lepšie vedomosti v oblasti informačnej bezpečnosti, návrhu komunikačných sietí budúcej generácie, architektúre mobilných sietí. V tomto akademickom roku bola nadviazaná spolupráca so švédskym startupom formou tímového projektu pre študentov.

Kariérne centrum okrem vzdelávacích aktivít vybudovalo na fakulte relaxačnú zónu vybavenú hojdacími sieťami a cielenými neformálnymi akciami buduje študentskú komunitu (Mastná bodka za semestrom, Lokšovica a pod.)

Na letný semester pripravuje Kariérne centrum okrem stabilných kurzov viacero aktivít, ktoré poskytnú študentom ešte viac možností vzdelávania sa a taktiež niekoľko zaujímavých prednášok, nielen z oblasti IT.

Partnermi Kariérneho centra Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sú:


 

IT - CROWD , s. r. o.
First Data Slovakia, s. r. o.
Ericsson Slovakia spol. s r.o.
 
×

Vitajte na stránkach KARIÉRNEHO CENTRA FIIT STU.